Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ξεκινά... η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ανατίθεται στο ΙΓΜΕΜ η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες. Το Εθνικό Μητρώο Υδρογεωτρήσεων θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και τη προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση. Το εν λόγω έργο θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων) που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: