Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Ο Πειρασμός…

[[ δαμ- ων ]]

Η Κυριακή προσευχή- που δόθηκε από τον Ιησού σαν υπόδειγμα προσευχής- αρχίζει με το «Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς …» και τελειώνει με το: « καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ». Απευθυνόμαστε, επομένως, προς τον Θεό, τον οποίο παρακαλούμε εκτός των άλλων να μη μας βάζει σε πειρασμό και να μας απαλλάξει από κάθε επήρεια του πονηρού. Με βάση αυτή την προσευχή, επισημαίνουμε το γεγονός πως ο Θεός μας βάζει σε πειρασμό!
Στην Π. Διαθήκη διαβάζουμε: «εἰ ἐπείρασεν ὁ Θεὸς εἰσελθὼν λαβεῖν ἑαυτῷ ἔθνος ἐκ μέσου ἔθνους ἐν πειρασμῷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασι καί ἐν πολέμῳ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασι μεγάλοις κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐνώπιόν σου βλέποντος·» (Δευτερονόμιον, δ΄, 34).

Η συνέχεια >>> VAGIAblog

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα σχολιάσω μόνο τη φωτογραφία. Από φωτό σκίζεις.