Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Τὸ 2007 εἶχα σχεδιάσει τὸν παρόντα χάρτη τῶν Βαλκανίων ποὺ εἶχα παρουσιάσει σὲ παλαιότερη ἐκπομπὴ τοῦ Σαχίνη στὸ Ἡράκλειο (βλέπε στὸ YouTube). Στόχος μου ἦταν νὰ ἀποκαλύψω τὸ σχέδιο τῶν Δυτικῶν περαιτέρω Κοσσυβοποιήσεως τῶν Βαλκανίων στὸ πλαίσιο τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζητήματος: Δημιουργία Μεγάλης Ἀλβανίας, Μεγάλης Μακεδονίας, Μεγάλης Θράκης. Μὲ τὴν σημερινὴ συμφωνία Τσίπρα-Ζάεβ, κατόπιν ὁδηγιῶν τῶν Δυτικῶν (γι αὐτὸ καὶ ἐμφανίζονται ἐνθουσιώδεις γιὰ τὴν συμφωνία) πραγματοποιεῖται ἤδη ἡ Μεγάλη Μακεδονία, μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος. Ἀποφασίζοντας τὰ Σκόπια νὰ ὀνομασθοῦν Βόρεια Μακεδονία, αὐτομάτως ἡ Μακεδονία τῆς Θεσσαλονίκης ὁρίζεται ὡς Νότια Μακεδονία, ἀκριβῶς ὅπως ἡ Βόρειος καὶ ἡ Νότιος Κορέα ποὺ ἔχουν ὡς μελλοντικὸ προορισμὸ νὰ ἑνωθοῦν. Συνεπῶς, ἡ Βόρειος Μακεδονία ἔχει πλέον ὡς προορισμὸ νὰ ἑνωθῇ μὲ τὴν Νότιο Μακεδονία μὲ κοινὴ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, ὡς ἑνιαῖο ἀνεξάρτητο κράτος. Ἀργότερα θὰ άκολουθήσῃ ἡ ἑνιαία ἀνεξάρτητη Μεγάλη Ἀλβανία ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ ἐνδεχομένως καὶ τὴν νότιο Ἤπειρο, καὶ ἡ ἑνιαία ἀνεξάρτη Μεγάλη Θράκη ποὺ θὰ περιλαμβἀνῃ τὴν Δυτικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Θράκη, ποὺ ἀργότερα, ὅπως τὸ Χατάη τῆς Συρίας τὸ 1938, ἐνδέχεται νὰ συμπεριληφθῇ στὴν Τουρκία.   (Δημήτρης Κιτσίκης)

Χάρτης του Δημήτρη Κιτσίκη τοῦ 2007 (δημοσιευμένος στὸ περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι"): Ἀπὸ ἀριστερά: Μεγάλη Ἀλβανία, Μεγάλη Μακεδονία, Μεγάλη Θράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: