Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Ο Βαγαίος Αγωνιστής Ιερέας Παπανικόλας

To 1865, 80 ετών, ο Παπανικόλας υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης για τις εκδουλεύσεις του, όπου αναφέρει ότι υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς και πολιτικώς από τις αρχές του αγώνα μέχρι το 1833 «ενεργών εισπράττων παν δυνατόν δια την εθνεγερσίαν μας». Για ανταμοιβή του δόθηκε μόνον το «Αργυρούν Αριστείον με το Δίπλωμα αυτού». Μαζί με την αίτησή υπέβαλλε και ένα πιστοποιητικό του Ν. Κριεζιώτη (1844), ο οποίος πιστοποιεί ότι ο Παπανικόλας διετέλεσε πρώτα υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο επί δύο έτη, υπό τον Μήνιο Κατσικογιάννη «και εφρούρει μετ’ αυτού την επαρχίαν Θηβών σχεδόν επι έν έτος». Ακολούθησε τον Ν. Κριεζιώτη και πολέμησε μαζί του στην Εύβοια επί τρείς μήνες. Αργότερα με τον Γ. Σκουρτανιώτη επι τρείς μήνες και πολέμησε στη Θήβα, στο Καπανδρίτη και στα Βίλλια και με τον Θανάση Σκουρτανιώτη «ζωγρήσας με τους συνεταίρους του πέντε Οθωμανούς». 

 Η επιτροπή τον κατέταξε στη Α’ Τάξη Υπαξιωματικών.

Από το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα: "Τα Βάγια στην Επανάσταση του 1821", (Γ.Ε. Αντωνίου)

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Ο Ηρωϊκός Κασνεσαίος Οπλαρχηγός Αθανάσιος Τζουνάρας

TO OΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 

 Το 1825 οι Τούρκοι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι είχαν χάσει τον στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής μας και προχώρησαν σε βιαιοπραγίες και λεηλασίες στα χωριά δυτικά των Θηβών. Οι κάτοικοι ζήτησαν από τον γενικό αρχηγό της Βοιωτίας Αθανάσιο Σκουρτανιώτη να τους βοηθήσει. Ο Σκουρτανιώτης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των κατοίκων της περιοχής, ήλθε και εγκαταστάθηκε στο Νεοχώρι Θεσπιών. Εκεί κάλεσε τους οπλαρχηγούς της περιοχής Γ. Κουκούλεζα, Κώτσο Βόγλη, Γεώργιο Γκέλη, Μήτρο Μπινιάρη, Κόλλια, Πετεινάρη, Κουμπίτσα, Κιόκεν, Αλγερά και άλλους, να συγκεντρωθούν στις 27 Οκτωβρίου 1825 στα Παραπούγγια, για να συζητήσουν πώς και πότε θα χτυπήσουν τους Τούρκους. Ο Τσεβάς περιγράφει το χρονικό με τη γλώσσα της εποχής: 

 [...] "και ωσεί προαισθανόμενος ο Σκουρτανιώτης το ένδοξον, αλλά θλιβερόν τέλος του, «έχουμε γάμο, έγραφε, και δεν πρέπει να λείψη κανείς, διότι τέτοιο δεν θα ξαναϊδούμεν άλλον». Την πρωΐαν της 26ης Οκτωβρίου (1825) ευρέθη εις το Μαυρομάτι μετά 70 άλλων και ουχί 47 ως αναφέρει ο Μ. Οικονόμου, διότι την τελευταίαν στιγμήν προσετέθη και έτερον τμήμα εξ 23 άλλων υπό τον εκ Βαγίων Αθανάσιον Τζουνάραν. Μεταβάντες εν σώματι εις την εκκλησίαν ησπάσθησαν τας εικόνας και παρέλαβον μεθ’ εαυτόν καλόγηρον τινά αγνώστου επωνύμου, ον εύρον εις την εκκλησίαν. Έπειτα έσπευσεν αμέσως ο Σκουρτανιώτης να στείλη τον Δρίτσουλα μετά δέκα ανδρών να παρακολουθή τας κινήσεις του εχθρού [...] Αι πρώται επιθέσεις των Τούρκων ήσαν άγριαι και υπέρ το δέον τολμηραί. Εν αλλαλαγμοίς και πατάγω και τυμπανοκρουσία γενόμεναι, σκοπόν είχον την τρομοκράτησιν και την λιποψυχίαν των Ελλήνων. Πολλοί των επιτιθέντων έφθανον μέχρι του περιβόλου της εκκλησίας, ην εζήτουν να υπερπηδήσωσιν. Ολίγιστοι εκ τούτων επέστρεφον εις τας αρχικάς τους γραμμάς, διότι οι αμυνόμενοι Έλληνες ου μόνον δεν απώλεσαν την ψυχραιμίαν και το θάρρος των, αλλ’ ησθάνθηκαν εν ταις ψυχάς αυτών ογκούμενην την αγανάκτησιν, διά τον θρασύν τρόπον της επιθέσεώς των [...] Δυστυχώς η νέα αυτή των Τούρκων επικουρία ήτο μεγάλη, επί πλέον δε συνωδεύετο και από ιππικής δυνάμεως τριακοσίων ανδρών, εις τρόπον ώστε πάσα απόπειρα προς έξοδον ήτο αδύνατος, ολόκληρος δε η κατά της ηρωϊκής δρακός του Σκουρτανιώτου διατεθείσα τουρκική δύναμις συνεποσούτο εις 700-800 άνδρας. Μετ’ ολίγον αι επιθέσεις των Τούρκων ήρχισαν και πάλιν να γίνωνται ζωηραί και δεν απέμεινεν ήδη ελπίς εις τους 67 άνδρας, οίτινες μέχρι της στιγμής εκείνης ηγωνίζοντο ως γίγαντες, ει μη μόνον η νυξ. Δυστυχώς όμως και αυτή ωσεί μη θέλουσα να ίδη την γινομένην φρικώδη ανθρωποθυσίαν εβράδυνε να εμφανισθή. Ήδη οι άνδρες δεν είχον ειμή ανά 5 φυσίγγια έκαστος [...] Τέλος ήλθε στιγμή, καθ’ ην πας πυροβολισμός εκ μέρους των Ελλήνων κατέπευσε, διότι όλα τα φυσίγγια είχον καταναλωθή. Τότε οι Τούρκοι επέπεσαν καθ’ ομάδας κατά της εκκλησίας και αναβάντες επί της στέγης και ανοίξαντες οπάς, έρριπτον δι’ αυτών πίσσαν, ρητίνην και θείον και άλας ευφλέκτους ύλας, αίτινες καιόμεναι ανέδιδον δύσοσμα και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία επροκάλεσαν τον θάνατον πάντων των εγκλείστων ηρώων, ων τα ονόματα ατυχώς δεν διεσώθησαν ίνα παραδώσωμεν αυτά εις την αθανασίαν."
..............
Από το βιβλίο:  Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου: https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

«Τα Βάγια Κέντρον Επαναστατών»

«Επειδή εν Θήβες υπήρχε ισχυρά τουρκική φρουρά, απεφασίσθη να κηρυχθεί η Επανάστασις εκτός των Θηβών, εις εν χωρίον. Η τιμή αυτή έλαχεν εις τα Βάγια, εις την πατρίδα του γενναίου οπλαρχηγού Μήτρου Μπινιάρη. Εκεί συνεκεντρώθησαν πολλοί επαναστάται από όλα τα χωριά υπό την αρχηγίαν των μεμυημένων εις την Εταιρείαν και των ζωηροτέρων και αξιωτέρων χωρικών. Οι βαγαίοι οπλαρχηγοί Μήτρος Μπινιάρης, Ιωάννης Πρωτόπαπας και Αθανάσιος Τζουνάρας μετά χαράς δέχονται τους επαναστάτας. Εκεί καταφτάνει ο παπάς της Παλαιοπαναγιάς, ο Παπαζαφίρης με αρκετούς ομόφρονάς του. Οι καπεταναίοι Μάμαλης και Κουτσούρης με πολλά παλληκάρια από το Ερημόκαστρο και το Κασκαβέλι, ο Γεώργιος Μαυροματαίος με πολλούς συμπατριώτες του από το Μαυρομάτι, οι καπετάνιοι Ιωάννης και Βασίλειος Κόλλιας με πολλά παλληκάρια από την Θίσβη, ο Φροσυνός, ο Γκολεμάτης και ο ανδρειώτερος των Θισβίων, ο Δρίτσουλας, ο μετέπειτα αγωνισθείς γενναιώτατα με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο εις Γραβιά και ο Γ. Παιτινάρης με συγχωριανούς του από τα Παραπούγγια. Την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακήν των Βαΐων (3 Απριλίου 1821) κατέφθασαν εις Βάγια, τόπον συγκεντρώσεως, όλοι οι επαναστάται, όπου θα ελάμβανον αποφάσεις διά την κήρυξιν της Επαναστάσεως και δράσιν. Οι Τούρκοι των Θηβών, αντιληφθέντες τας κινήσεις αυτάς των Γκραικών, πληροφορηθέντες και την κήρυξιν της επαναστάσεως εις την Πελοπόννησον και την επικράτησιν του Αθανασίου Διάκου στην Λειβαδιά εφοβήθησαν και απεφάσισαν προς εκφοβισμόν των ραγιάδων να φονεύσουν τον Τουρναβίτην, αλλ’ ούτος ειδοποιηθείς υπό φίλου του Τούρκου κατέφυγεν στα Βάγια, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμόν από τους εκεί συγκεντρωμένους επαναστάτας. Εν τω μεταξύ έφθαναν τα χαρμόσυνα μηνύματα από την Λεβάδειαν από στόματος εις στόμα και από απεσταλμένους της Δημογεροντίας των Θηβών και των επαναστατών των Βαγίων, ότι ο οπλαρχηγός και αρματωλός Αθανάσιος Διάκος είχε καταλάβει το φρούριον της Λεβάδειας και ότι με τα όπλα των παραδοθέντων Τούρκων της Λεβαδείας είχον οπλισθεί οι επαναστάτες Λεβαδείς. Όταν επιβεβαιώθησαν αι πληροφορίαι ότι η σημαία του Αθανασίου Διάκου με την επιγραφήν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ» εκυμάτιζεν εις το φρούριον και εις το Διοικητήριον της Λεβαδείας εκεντρίσθη τόσον η φιλοτιμία των εν Βαγίοις συνηγμένων επαναστατών ώστε οι ανυπόμονοι εξ αυτών εζήτουν άμεσον δράσιν.» , (Π. Ι.Χατζής).
.........

Ο Οπλαρχηγός Γιωργάκης Παγώνας

Ο Κωνσταντίνος Χρήστου από τις Πλαταιές σε βιβλίο του αναφέρεται και στον οπλαρχηγό Γιώργο Παγώνα: «Ο Γεώργιος ή Γιωργάκης Παγώνας, στην Εκατονταρχία του οποίου κατατάχτηκε ο Ιωάννης Γεωργίου από το Καπαρέλι, δρούσε στην Τοπόλια σαν οπλαρχηγός. Το επώνυμό του δεν το γνωρίζουμε». Στον Γιωργάκη Παγώνα αναφέρεται επίσης σε βιβλίο του και ο Γεώργιος Μίχας. Συγκεκριμένα γράφει: «Λεγόταν Παγώνας από το όνομα της μάνας του, ήταν Αρβανίτης και καταγόταν από τα Βάγια των Θηβών, κατά μαρτυρία του δισεγγόνου του, Γιώργου Παγώνα». Ο Γιωργάκης Παγώνας, γράφει ο Γιώργης Λουκάς-Φανόπουλος, «δεν φέρεται στα μητρώα των Αγωνιστών, ούτε υπάρχει φάκελός του με αίτηση και πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών του. Γι’ αυτό και δεν γνωρίζουμε τη βαθμολογική του κατάταξη αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά όποια κι’ αν ήταν αυτή, μετά τη συνταξιοδότησή του φαίνεται ότι έμεινε ικανοποιημένος και γι’ αυτό ίσως δεν κατέφυγε στην επί του Αγώνος Εξεταστική Επιτροπή.». Ωστόσο πρόκειται περί ενός από τους σημαντικούς τοπικούς στρατιωτικούς αρχηγούς της Βοιωτίας. Ο Γ. Τσεβάς τον φέρνει από τις πρώτες μέρες κιόλας της Επανάστασης να μάχεται επικεφαλής στρατιωτών για την απελευθέρωση της Θήβας. Για την αμέσως όμως επόμενη δράση του δεν τον αναφέρει, απ’ όσα έχουμε υπ’ όψη μας, καμμία πηγή. Κάνουν όμως μνεία γι’ αυτόν πολλοί αγωνιστές στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών τους, που υπέβαλαν τότε στην Εξεταστική Επιτροπή. "Όμως η στρατιωτική παρουσία του στη Βοιωτία δεν έπαψε, όπως ξεκάθαρα φαίνεται από τις 10 επιστολές που έστειλε ο Οδυσσέας Αντρούτσος από τις 20 Ιουλίου 1821 ως τις 5 Φεβρουαρίου 1825, να ’ναι σημαντική».
.............
Aπό το βιβλίο: Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου: https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

Ο Κασνεσαίος Αγωνιστής και Δήμαρχος Θεσπιών Αναγνώστης Χατζής

Ο Αναγνώστης Χατζής ήταν κάτοικος του Κασνεσίου σύμφωνα με το απονεμηθέν στρατιωτικό ενδεικτικό του. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες στη Στερεά Ελλάδα. Στο στρατιωτικό ενδεικτικό του αναγράφονται οι μάχες όπου έλαβε μέρος (Εικ. 39). Ο Αναγνώστης Χατζής πολέμησε σε Ανηφορίτη, Θήβα και Ρετζιώνα με τους Μήνιο Κατσικογιάννη και Ζαρίφη. Με τον Ν. Κριεζώτη πολέμησε σε Διακοφτί, Βαθύ, Κάρυστο, Αλιβέρι και Βρυσάκια. Με τον Βάσο Μαυροβουνιώτη πολέμησε σε Ελευσίνα, Χαϊδάρι, Καματερό, Σέγγιο, Πειραιά και Τρικέρι. Όταν δημιουργήθηκαν οι χιλιαρχίες πολέμησε πάλι με τον Βάσο Μαυροβουνιώτη σε Στεβενίκο, Δομπό, Λιβαδειά, Σάλωνα, Μαρτίνο, Μονή Οσίου Σεραφείμ, Ντάπιες Λιθάδας και Άι-Γιάννη Χασιάς. Σε μάχες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης σκοτώθηκαν ο πατέρας και ο αδελφός του. Τον χρόνο που ανέλαβε δήμαρχος Θεσπιών ο Αναγνώστης Χατζής η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (18-4-1857, παράρτημα) μας δίνει κατάλογο κατοίκων της επαρχίας Θηβών που είχαν τα οικονομικά προσόντα για να υπηρετήσουν ως ένορκοι στα δικαστήρια. Το υπέγραψε στις 18-4-1857 ο έπαρχος Θηβών και αντ’ αυτού ο γραμματέας Α.Π. Σουλιώτης. Μεταξύ των κατοίκων των άλλων χωριών της επαρχίας Θηβών είναι και  κάτοικοι από Κασνέσι, Βάγια και Μορόκαμπο.
..........
Απο το βιβλίο: Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου: https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

Ο Βαγαίος Αγωνιστής και Δήμαρχος Θεσπιών Απόστολος Κουτσούρης

Μετά το τέλος της δημαρχιακής θητείας του Ιωάννη Σκουτέρη, νέος δήμαρχος διορίστηκε το έτος 1846 ο Βαγαίος Αποστόλης Κουτζούρης (Κουτσούρης). Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει: «διά του από 12 Μαρτίου τ.ε. Υ.Β. Διατάγματος διωρίσθη δήμαρχος του δήμου Θεσπιών της επαρχίας Θηβών ο κ. Αποστ. Κουτζούρης και δημαρχιακοί πάρεδροι οι κ.κ. Παναγ. Πρωτοπαππάς, Αθ. Γκίκας, Ιω. Γεωργίου και Κών. Πέτρου». Ο Αποστόλης Κουτσούρης, 57 ετών το 1846, αξιωματικός της Βασιλικής Φάλαγγας, γεννήθηκε και κατοικούσε στα Βάγια σύμφωνα με μαρτυρική του κατάθεση σε υπόθεση αδελφοποιίας στο χωριό Μορόκαμπο το έτος 1846. Την κατάθεσή του υπογράφει ο μητροπολίτης Βοιωτίας Παΐσιος, και επειδή ο ίδιος ήταν αγράμματος, όπως αναφέρει στην κατάθεση, «υπέγραψε» με σφραγίδα που ανέγραφε Α:ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΣ.
Ο Βαγαίος αγωνιστής Τζώρας Δήμος του Λουκά, στην αίτησή του για αποζημίωση, αναφέρει ότι υπηρέτησε και στην πεντηκονταρχία του «Αποστόλη Κουτζούρη» (sic). Οπότε επιβεβαιώνεται και η συμμετοχή του Αναγνώστη Κουτσούρη στον Αγώνα ως πεντηκόνταρχου. Το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στα μητρώα των αγωνιστών. Πιθανότατα δεν έκανε αίτηση, διότι «πήρε κανονικά σύνταξη και θα έμεινε ικανοποιημένος από τη βαθμολόγησή του». Σημειώνεται ότι ο Αποστόλης Κουτσούρης ως δήμαρχος Θεσπιών έχει υπογράψει πολλές αιτήσεις αγωνιστών από τον δήμο Θεσπιών για συνταξιοδότηση.
................
Από το βιβλίο: Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου: https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

Ο Βαγαίος Αγωνιστής και Δήμαρχος Θεσπιών Ιωάννης Σκουτέρης

........Το οπισθόφυλλο του βιβλίου: Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου:  https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

O Οπλαρχηγός Αγωνιστής- Αξιωματικός της Φάλαγγας Μήτρος Μπινιάρης


O ΜΗΤΡΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ γεννήθηκε στο Μoρόκαμπο το έτος 1798 και σε ηλικία 21 ετών πήρε τα όπλα κατά των Τούρκων, αμέσως με την έναρξη της επανάστασης του 1821. Ο Μήτρος Μπινιάρης ήταν και αυτός μεταξύ των πρωτοπόρων της επανάστασης, οι οποίοι παρευρέθηκαν στα Βάγια, τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου 1821, όπου καταστρώθηκαν και τα πρώτα επαναστατικά σχέδια κατά των Τούρκων.
Ο Μήτρος Μπινιάρης έλαβε μέρος στην πολιορκία των Θηβών και στη μάχη για την κατάληψη του Ανηφορίτου Θηβών, κάτω από τις διαταγές του Γιάννη Λάππα όπου, όπως αναφέρει ο ιατρός και ιστοριοδίφης Γ. Τσεβάς, «έδειξεν τόλμην και ανδρείαν αξιοθαύμαστο».
Μετά την διέλευση του Μαχμούτ πασά της Δράμας (Δράμαλη) από τη Βοιωτία το 1822, ο «λεοντόκαρδος» Μήτρος επικεφαλής 120 παλικαριών, μαζί με 140 Θηβαίους υπο την αρχηγία του ηγούμενου Σταύρου Μπεκιρώνα και 260 Ταναγραίους και Δερβενοχωρίτες υπο την αρχηγία του Αθανασίου Σκουρτανιώτη συνεκρότησαν σώμα για την προστασία της επαρχίας Θηβών από Τούρκικες επιδρομές.
Στίς 19 Μαίου 1824 ευρίσκεται στο Ναύπλιο όπου μετά από αιτησή του πρός το Υπουργείο των Πολεμικών, ζητά να τεθεί στήν διάθεση της πατρίδας μαζί με 60 παλικάρια. Ο οπλαρχηγός Μήτρος Μπινιάρης επολέμησε, μέχρι το 1825, μαζί με τους ήρωες της επανάστασης Οδυσσέα Ανδρούτσο, Νικόλαο Κριεζώτη και Βάσο Μαυροβουνιώτη. Την άνοιξη του 1825 o Μπινιάρης, αρχηγός σώματος παλικαριών από την επαρχία Θηβών, πήγε στην Κρήτη για να ενισχύσει τους εκεί επαναστάτες. Εκεί τέθηκε κάτω από τις διαταγές του Καλλέργη και πολέμησε σε πολλές μάχες, μεταξύ των οποίων και στη μάχη για τη νικηφόρο κατάληψη του φρουρίου του Κισσάμου.
Στη μάχη για τη κατάληψη του μικρού, αλλά δυσπόρθητου φρουρίου της Γραμβούσης (Κίσσαμος, Κρήτη) έπεσαν ηρωϊκά μαχόμενοι τα αδέλφια του Αναστάσιος Μπινιάρης, Κωνσταντίνος Μπινιάρης και Νικόλαος Μπινιάρης. Ο Μήτρος τραυματίστηκε σοβαρά σ’ αυτή την μάχη και επέστρεψε από τη Κρήτη αρχές του 1826. Το σώμα με τα παλικάρια του απο την επαρχία Θηβών τέθηκε στη διάθεση της Κυβερνήσεως. Αρχικά με τους Διονύσιο Ευμορφόπουλο και Στάθη Κατσικογιάννη και αργότερα με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.
Πριν το τέλος του 1826 ο οπλαρχηγός Μήτρος Μπινιάρης τέθηκε υπό τις διαταγές του αρχιστράτηγου της Στερεάς Ελλάδος Γεώργιου Καραϊσκάκη. Τον ακολούθησε σε όλες τις νικηφόρους εκστρατείες όπου πολεμούσε με θάρρος και ηρωϊσμό. Ο Μήτρος Μπινιάρης πολέμησε με «ξεχωριστή ανδρεία» στη περίφημη μάχη της Αράχωβας στις 24 Νοεμβρίου 1826. Ο οπλαρχηγός έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες στο πλευρό του Καραϊσκάκη μέχρι και το θάνατο του στις 23 Απριλίου 1827.
Το 1828 ο κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας διόρισε αρχιστράτηγους για την Ανατολική Ελλάδα τον Δημήτριο Υψηλάντη και για την Δυτική Ελλάδα τον Richard George. Ο Μήτρος Μπινιάρης πλαισίωσε τον αρχιστράτηγο Δημήτριο Υψηλάντη και πήρε μέρος σε πολλές μάχες στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, «καθ’ άς επολέμησε μετά τόλμης και γενναιότητος».
Μετά την απελευθέρωση ο οπλαρχηγός Μήτρος Μπινιάρης προάχθηκε σε αξιωματικό του νεαρού Ελληνικού κράτους και τιμήθηκε με το “Παράσημο το Αγώνος” και το “Σταυρό του Σωτήρος”. Του απενεμήθη ο βαθμός του Ανώτερου αξιωματικού (Συνταγματάρχη) της Φάλαγγας.
Ο οπλαρχηγός Μήτρος Μπινιάρης άφησε την τελευταία του πνοή στα Βάγια, το έτος 1875, σε ηλικία 77 ετών. Ετάφη στην εκκλησία του Άγιου Αθανάσιου στο Μωρόκαμπο. Λίγο πρίν απο το 1940, μετέφεραν τα οστά του στα Βάγια ...
...............
Από το βιβλίο: Γιώργος Ε. Αντωνίου, "ΒΑΓΙΑ-ΚΑΣΝΕΣΙ (Βοιωτίας): Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο", Αθήνα: A.D.M. Press, 2016. Ιστοσελίδα του βιβλίου: https://vagia-kasnesi.blogspot.com/

Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

H άλλη πλευρά των ειδήσεων από τα συστημικά ΜΜΕ


Ν.Τραμπ: «Έχουμε αποδείξεις ότι ο κορωνοϊός ήρθε από εργαστήριο της Γουχάν»

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις της πανδημίας Cocid-19 στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επανήλθε στις ευθύνες του Πεκίνου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο, λέγοντας πως «έχω δει αποδείξεις που συνδέουν τον κορωνοϊό με εργαστήριο στη Γουχάν».
«Ψάχνουμε να βρούμε πώς και πού», προσθέτοντας ότι «αυτό θα έπρεπε να μας το έχει πει η Κίνα».
Όταν ρωτήθηκε αν έχει δει αποδείξεις είπε: «Ναι έχω».
Στην ερώτηση ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις, τόνισε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν επιτρέπεται να το πω αυτό».

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

060606 είναι η νεα πατέντα της Microsoft (Gates) ... με ανθρώπους και νομίσματα

Η νέα πατέντα Microsoft για εξόρυξη κρυπτονομίσματος από το σώμα & το τσιπάκι

Η είδηση για την αίτηση της πατέντας πυροδότησε αμέσως συζητήσεις, καθώς δημιουργούνται τεράστια ερωτήματα για την ιδιωτικότητα του ατόμου, αφού αυτό θα είναι διαρκώς υπό παρακολούθηση, αλλά και τις συνέπειες σε ευρύτερους τομείς, όπως στην εργασία. Επίσης, η πλειοψηφία των κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin, είναι αποκεντρωμένα, ενώ το συγκεκριμένο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Microsoft.
Ο John McAfee, ο διάσημος δημιουργός του «McAfee Antivirus», σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Η Microsoft είναι ο ιδιοκτήτης της διεθνούς πατέντας #060606... Ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιεί ανθρώπους που έχουν τσιπαριστεί ως "μεταλλωρύχους". Δεν σας κάνω πλάκα.».

Μεσάνυχτα θέλανε να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες στο Μεσολόγγι ...

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

«Ακόμα και σήμερα η Κίνα κρύβει πληροφορίες για τον κορωνοϊό»

Εν συνεχεία της απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει να χρηματοδοτεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και ο υπουργός Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, ήρθε με δηλώσεις του να υποστηρίξει ότι η Κίνα εξακολουθεί να κρύβει πληροφορίες για τον κορωνοϊό.
«Σαφώς, οι Κινέζοι θα μπορούσαν να είχαν ενεργήσει με περισσότερη διαφάνεια νωρίτερα και να θα μπορούσαν να είχαν μοιραστεί πολλά περισσότερα δεδομένα. Θα είχαμε καλύτερη γνώση αυτού του ιού και στη συνέχεια το πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Ακόμα και σήμερα τους βλέπουμε να κρύβουν πληροφορίες και έτσι νομίζω πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να συνεχίσουμε να τους πιέζουμε να τις μοιραστούν», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Ντ. Τραμπ αναστέλλει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας


Πάλι η Τουρκία ...